Wycena domu lub mieszkania w Lublinie wymaga szczegółowego podejścia i znajomości lokalnego rynku nieruchomości. Moje usługi w tym zakresie obejmują dokładną analizę cech rynkowych nieruchomości, takich jak metraż, stan techniczny, lokalizację czy dostępność infrastruktury. Przygotowuję operaty szacunkowe, które odzwierciedlają rzeczywistą wartość nieruchomości mieszkalnych, co jest kluczowe przy transakcjach kupna-sprzedaży, refinansowaniu hipotecznym czy sprawach spadkowych.

Wycena domu i mieszkania – Lublin

OFERTA

Oferta rzeczoznawcy majątkowego

lubelskie

Rzeczoznawca Majątkowy, członek Regionalnego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie

Potrzeby Zamawiającego determinują cel dla jakiego sporządzane jest oszacowanie wartości nieruchomości, a cel wyceny wpływa na zastosowane podejście, metodę i technikę wyceny.

Poszczególne wyceny nieruchomości sporządzane są dla potrzeb:

Dla jakich potrzeb przeprowadza się szacowanie nieruchomości

 •  

 •  

 • kupna, sprzedaży lub zamiany nieruchomości,

 • zabezpieczenia wierzytelności kredytowej,

 • ustalenia lub aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,

 • ustalenia wysokości opłat adiacenckich i planistycznych,

 • ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności,

 • ustalenia lub aktualizacji opłaty z tytułu oddania w trwały zarząd,

 • ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu: decyzji planistycznych, wywłaszczenia nieruchomości, w tym wywłaszczenia pod drogi publiczne,

 • podziału majątku, zniesienia współwłasności, podziału spadku,

 • ubezpieczenia nieruchomości,

 • ustalenia ceny nieruchomości do przetargów, wywłaszczeń i odszkodowań,

 • księgowych i podatkowych, w tym: dla potrzeb amortyzacji i skarbowo – podatkowych, ustalenia podatku od spadków i darowizn, czynności cywilno-prawnych,

 • informacyjnych,

 • innych ustalonych indywidualnie z Zamawiającym.

Profesjonalna wycena nieruchomości w Lublinie, Świdniku, Opolu Lubelskim, Lubartowie, Puławach i Kraśniku – zakres usług

Rodzaje usług

Prowadzę usługi w zakresie wyceny nieruchomości dla osób fizycznych i prawnych, sektora bankowego, administracji publicznej i jednostek sektora publicznego tj. sądy.

 

Zainteresowała Cię moja oferta wyceny nieruchomości? Nie czekaj – skontaktuj się już dziś, aby zapewnić sobie profesjonalną i rzetelną wycenę Twojej nieruchomości w województwie lubelskim, Lublinie lub innej miejscowości. Zapewniam kompleksową obsługę i wsparcie na każdym etapie procesu wyceny, od analizy rynkowej po sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości w Dęblinie, Lublinie, Kraśniku, Puławach i Opolu Lubelskim.

 

Moja wiedza i doświadczenie to gwarancja rzetelności i wiarygodności. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz wycenić atrakcyjną działkę budowlaną, lokal niemieszkalny, dom, mieszkanie, czy też nieruchomość gruntową, jestem tutaj, aby pomóc. Skorzystaj z profesjonalnych usług wyceny – zapraszam do kontaktu!

 

 

Ponadto w ramach opracowania operatu szacunkowego kładę duży nacisk na aspekty prawne związane z wyceną nieruchomości. Przeprowadzam tzw. due diligence nieruchomości, czyli kompleksową analizę stanu prawnego nieruchomości, a także jej stanu faktycznego. Due diligence polega przede wszystkim na analizie treści księgi wieczystej celem ustalenia jej tytułu prawnego. Księga wieczysta dostarcza ponadto informacji o położeniu nieruchomości, jej powierzchni, użytkowaniu wieczystym, hipotece lub innych prawach (np. służebnościach osobistych) i roszczeniach przysługujących osobom trzecim albo ograniczeniach korzystania z tej nieruchomości (np. służebnościach gruntowych, służebnościach przesyłu). Innym dokumentem, który poza księgą wieczystą dostarcza nam informacji o nieruchomości, a w związku z tym podlega mojej weryfikacji jest wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków.

 

Dokument ten zawiera informacje dotyczące oznaczenia nieruchomości, jej położenia, powierzchni oraz rodzaju użytków i klasy gruntu.  Pozwala sprawdzić, czy informacje, jakich dostarcza, są tożsame z informacjami zawartymi w księdze wieczystej np. w zakresie powierzchni gruntu. Jeśli grunt jest zabudowany, należy zbadać stan prawny zlokalizowanego na nim budynku. W przypadku użytkowania wieczystego budynek może stanowić samodzielną nieruchomość, a wówczas jest odrębnym od gruntu przedmiotem praw. Analizie poddaję również miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o ile taki obowiązuje na terenie, na którym znajduje się nieruchomość np. w Lublinie lub w innej miejscowości na terenie województwa lubelskiego. Jeżeli nie ma miejscowego planu, ważnym dokumentem pozwalającym ustalić na jakie cele może być przeznaczona dana nieruchomość, np. mieszkaniowe, usługowe, produkcyjne, będzie decyzja o warunkach zabudowy. Analiza pozwoli wskazać jaka jest polityka przestrzenna samorządu i jaką funkcję przewidział dla nieruchomości na danym terenie. 

Jak wycenić działkę budowlaną, mieszkanie czy lokal użytkowy? To pytanie zadaje sobie coraz więcej osób. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż dokładność i wiarygodność wyceny nieruchomości staje się istotnym aspektem dla każdego, kto chce sprzedać, kupić, czy też inwestować w konkretną nieruchomość.

 

Jako rzeczoznawca majątkowy w Lublinie doskonale zdaję sobie z tego sprawę, dlatego też moja oferta obejmuje szeroki zakres usług, począwszy od analizy rynku nieruchomości, poprzez wycenę prawa własności gruntów, lokali, czy budynków, w formie operatu szacunkowego lub opinii o wartości nieruchomości, aż po wycenę nieruchomości będących przedmiotem różnych praw tj. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe tj. służebność, użytkowanie itp. Wszystkie czynności wykonywane podczas szacowania mają na celu ustalenie najbardziej prawdopodobnej wartości nieruchomości. Szczególnie w województwie lubelskim, a w szczególności w Lublinie, gdzie rynek nieruchomości wykazuje dynamiczny rozwój, wiedza na temat sytuacji na tym rynku, znajomość lokalnych trendów, stanowi niezbędny element profesjonalnej wyceny.

 

W pracy wykorzystuję metody szacowania określone przez przepisy prawne oraz standardy wyceny ugruntowane w środowisku zawodowym rzeczoznawców majątkowych, które pozwalają na określenie wartości nieruchomości, stanowiącej najbardziej prawdopodobną cenę w przypadku np. sprzedaży. Metody wyceny dostosowuję do celu wyceny, rodzaju nieruchomości, jej położenia, przeznaczenia, czy stanu prawnego - odrębne przepisy znajdują zastosowanie do ograniczonych praw rzeczowych (np. służebność), a inne do prawa użytkowania wieczystego czy prawa własności. Wyceny wykonuję w Lublinie i okolicach, a także na terenie całego województwa lubelskiego, w tym w takich miastach jak: Kraśnik, Opole Lubelskie, Lubartów, Puławy, czy Świdnik. 

Pozostałe usługi

 •  
 • przeprowadzanie różnego rodzaju analiz i badań rynku nieruchomości,
 • sporządzanie opracowań i ekspertyz dotyczących:
  - rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku,
  - skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
  - oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali,
 • sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków,
 • wynajem nieruchomości.
 •  

Odpowiedzialność zawodowa

Metody wyceny

Przepisy dotyczące wyceny nieruchomości określają podejścia, metody oraz techniki wyceny, jakimi powinien kierować się rzeczoznawca majątkowy. Ponadto istnieją Standardy Zawodowe Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, które zawsze stanowiły podstawowe źródło zasad wyceny. To swoisty elementarz wyceny nieruchomości o ugruntowanej renomie znany każdemu rzeczoznawcy majątkowemu aktywnie wykonującemu zawód. 

Wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy, uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, przeznaczenie w planie miejscowym, stan nieruchomości oraz dostępne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych.

 •  

 •  

Zawód rzeczoznawcy majątkowego mogą wykonywać jedynie osoby, które otrzymały państwowe uprawnienia nadane przez ministra właściwego ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Osoby, którym nadano uprawnienia zawodowe zostały wpisane do Centralnego rejestru Rzeczoznawców Majątkowych prowadzonego przez wspomnianego wyżej Ministra. Dostęp do rejestru jest publiczny, dzięki czemu każdy z nas może sprawdzić, czy rzeczoznawca majątkowy faktycznie dysponuje właściwymi uprawnieniami.

 

Przepisy prawa wymagają, aby w określonych przypadkach wycena nieruchomości została przeprowadzona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Zawsze jednak warto wycenę nieruchomości oddać w ręce osoby dysponującej niezbędnymi kwalifikacjami, aby mieć gwaracją rzetelnie wykonanej usługi.

Kim jest rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca jest zobowiązany do realizacji swoich czynności zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości. 

 

Ponadto rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych, zachowywania tajemnicy zawodowej oraz podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. 

~ Katarzyna Włodarczyk-Tomczyk

Szacując wartości nieruchomości oraz sporządzając różnego rodzaju opinie lub ekspertyzy kieruję się przepisami prawa oraz standardami zawodowymi, korzystam z aktualnego orzecznictwa, a w przypadku takiej potrzeby, również z opinii ekspertów.

 

Powyższe jest gwarancją rzetelnej i prawidłowej wyceny nieruchomości. Priorytetem jest wykonanie każdego zadania terminowo i profesjonalnie.

Moje usługi m.in. w Lublinie obejmują również określanie wartości ograniczonych praw rzeczowych oraz określanie wpływu tych praw na wartość nieruchomości. Rodzaje ograniczonych praw rzeczowych określa kodeks cywilny i zalicza się do nich: użytkowanie, służebność, hipotekę, zastaw i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Prawa te dzielą się na zbywalne (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo zastawu dotyczące ekspektatywy odrębnej własności lokalu) i niezbywalne (m.in. użytkowanie i służebności), a to warunkuje wycenę ich wartości.

 

Tylko w przypadku praw zbywalnych określić można ich wartość rynkową, natomiast w przypadku praw niezbywalnych, określenia ich wartości dokonuje się poprzez określenie wpływu obciążenia tymi prawami na wartość nieruchomości. Oferuję profesjonalne doradztwo i oszacowanie, jak te prawa wpływają na wartość nieruchomości, co jest kluczowe przy negocjacjach, transakcjach oraz w procesie kredytowym.

Wycena ograniczone prawa rzeczowe – Lublin

Wycena nieruchomości gruntowych w Lublinie obejmuje działki o przeznaczeniu rolnym, leśnym, budowlanym lub inwestycyjnym. Cechy jakie biorę pod uwagę przy takiej wycenie zależą od przeznaczenia planistycznego danej nieruchomości. Inne cechy biorę pod uwagę jeśli jest to działka rolna, a inne mając do czynienia z działką budowlaną czy inwestycyjną. Ważne jest również przedmiotem jakich praw jest dana nieruchomość (własność, użytkowanie wieczyste) oraz czy jest obciążona innymi prawami np. ograniczonymi prawami rzeczowymi tj. różnego rodzaju służebności.

 

Moje usługi wyceny gruntów opierają się na dokładnej analizie prawnej nieruchomości, analizie dokumentów planistycznych tj. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, analizie cech nieruchomości, jej potencjału, jak również analizie rynku, co pozwala na jak najbardziej dokładne określenie wartości rynkowej.

Wycena nieruchomości gruntowe niezabudowane – Lublin

Nieruchomości komercyjne to nieruchomości, których celem jest prowadzenie działalności gospodarczej, nastawionej na osiąganie korzyści majątkowych. Najczęściej zlokalizowane są w nich biurowce, lokale niemieszkalne - handlowe i usługowe, a także magazyny i zakłady produkcyjne. Wynajem lokali pod ich działalność oznacza zysk dla inwestora.

 

Wycena takich nieruchomości polega na określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, że jej nabywca zapłaci za nią cenę, której wysokość uzależni od przewidywanego dochodu, jaki uzyska z nieruchomości.  Krótko mówiąc, nieruchomość jest warta tyle, ile dochodu przyniesienie w przyszłości. Ponadto na wartość nieruchomości komercyjnej, a co za tym idzie jej cenę w przypadku sprzedaży, wpływa wiele czynników. Kluczowymi z nich są: lokalizacja nieruchomości, jej stan techniczny i wysokość kosztów eksploatacyjnych.

 

Wycena nieruchomości przynoszących lub mogących przynosić dochód, wymaga uwzględnienia ww. cech nieruchomości, specyfiki działalności gospodarczej oraz opiera się m.in. na analizie rynkowej, w tym rynkowych stóp kapitalizacji i rynkowych stawek czynszów najmu. Dzięki temu klienci otrzymują rzetelne i precyzyjne informacje, które są niezbędne przy decyzjach inwestycyjnych i kredytowych.

Wycena nieruchomości komercyjnych m.in. lokali niemieszkalnych – Lublin

Wycena domu lub mieszkania w Lublinie wymaga szczegółowego podejścia i znajomości lokalnego rynku nieruchomości. Moje usługi w tym zakresie obejmują dokładną analizę cech rynkowych nieruchomości, takich jak metraż, stan techniczny, lokalizację czy dostępność infrastruktury. Przygotowuję operaty szacunkowe, które odzwierciedlają rzeczywistą wartość nieruchomości mieszkalnych, co jest kluczowe przy transakcjach kupna-sprzedaży, refinansowaniu hipotecznym czy sprawach spadkowych.

Wycena domu i mieszkania – Lublin

Wycena działki zabudowanej w Lublinie stanowi kluczowy element przy sprzedaży, zakupie, czy też refinansowaniu nieruchomości. Proces ten uwzględnia nie tylko wartość gruntu, ale również stan i potencjał istniejących zabudowań. Analizuję wszystkie aspekty techniczne i prawne, w tym prawo użytkowania wieczystego w Kraśniku i pobliskich okolicach oraz ograniczone prawa rzeczowe, aby zapewnić kompleksowe i obiektywne oszacowanie wartości.

 

Oferuję profesjonalne doradztwo i przygotowanie operatu szacunkowego, który spełnia wymogi banków i innych instytucji finansowych.

Wycena działki zabudowanej – Lublin

Wycena działki niezabudowanej w Lublinie, podobnie jak w innym mieście, czy poza miastem, wymaga dogłębnej analizy wielu czynników, w tym stanu prawnego nieruchomości, jej przeznaczenia planistycznego, cech rynkowych wpływających na wartość itd. W mojej ofercie jest m.in. wycena wartości działek niezabudowanych o różnym przeznaczeniu np. budowlanych, inwestycyjnych lub rolnych.

 

Podczas szacowania biorę pod uwagę aktualne tendencje rynkowe oraz potencjał nieruchomości. Wykorzystuję dostępne dane rynkowe, jak również dokumenty i dane z ewidencji gruntów, dokumenty planistyczne obowiązujące na danych terenie, aby zapewnić klientom dokładne i rzetelne oszacowanie wartości ich nieruchomości, co jest niezbędne zarówno przy sprzedaży, jak i planowaniu inwestycji. To bardzo ważne, gdyż sprawiająca wrażenie atrakcyjnej i zacisznie położona działka, zlokalizowana w dogodnym miejscu może okazać się niewartą zakupu.

Wycena działki niezabudowanej – Lublin

Obecnie rynek nieruchomości dynamicznie się rozwija, a dokładna i rzetelna wycena jest fundamentem skutecznych transakcji i decyzji inwestycyjnych. Jako doświadczony rzeczoznawca oferuję profesjonalne usługi wyceny nieruchomości dla klientów z województwa lubelskiego. Wyceniam nieruchomości nie tylko w Lublinie, ale także w pobliskich miastach m.in. Świdnik, Kraśnik, Puławy, Dęblin, Lubartów czy Opole Lubelskie, a także w mniejszych miejscowościach m.in. Bełżyce czy Niemce. Specjalizuję się w wycenie wartości nieruchomości gruntowych - działek zabudowanych i niezabudowanych (działki budowlane, rolne, leśne), mieszkań, lokali niemieszkalnych itp. 

 

Moje doświadczenie i szeroka wiedza gwarantują wiarygodność każdej wyceny, która jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i wymagań. Zapraszam do skorzystania z moich usług zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Świadczę usługi również na rzecz administracji publicznej, sektora bankowego i sądów.

Wycena nieruchomości

Wycena KWT - rzeczoznawca majątkowy Lublin

Katarzyna Włodarczyk-Tomczyk - rzeczoznawca majątkowy Lublin

Kontakt

Social media